Karta
Informacyjna
Przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Co to jest karta informacyjna?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który musi być przedłożony we właściwym urzędzie gminy przez każdą osobę, mającą w planie większą inwestycję o potencjalnym wpływie na środowisko, przed otrzymaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację danego przedsięwzięcia.

Stawianie budynków i innych konstrukcji jest nierozerwalnie związane z rozwojem gospodarczym i społecznym regionu, w którym realizowana jest inwestycja. Praktycznie niespotykane jest angażowanie się w biznes bez stawiania nowych konstrukcji budowlanych lub co najmniej adaptacji już istniejących.

Prawo budowlane identyfikuje wiele struktur budowlanych pełniących szerokie spektrum użyteczności z uwagi na ich charakter. Obejmuje ono budynki mieszkalne, począwszy od domów jednorodzinnych i bloków, po najróżniejsze obiekty handlowo-usługowe, a także liczne konstrukcje niemieszkalne jak budynki i obiekty przemysłowe, produkcyjne, czy magazyny.  To zaledwie kilka przykładów, ale na tyle licznych, by uświadomić sobie, że każda taka inwestycja może wywierać silny i niekorzystny wpływ na otaczające je środowisko naturalne.

W procesie realizacji inwestycji budowlanej konieczne jest spełnienie wielu wymagań stawianych inwestorom przez przepisy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, które mają znaczenie dla zdecydowanej większości procesów inwestycyjnych. Z oczywistych względów środowisko, rozumiane jako wszystkie elementy przyrodnicze, nie podlega zasadom podziału geopolitycznego. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera kwestia współpracy międzynarodowej między państwami w zakresie ochrony środowiska. Jednym z jego głównych narzędzi jest procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który musi zawierać wszelkie konieczne informacje traktujące o planowanej inwestycji. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być przygotowana, gdy chce się dostać konkretną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Karta ta jest niezbędna dla każdej inwestycji, która może mieć jakiś wpływ na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji odnośnie uwarunkowań środowiskowych, więc jej prawidłowe sporządzenie należy do inwestora lub osoby wnioskującej o nią. Często jednak w takich przypadkach, przygotowanie takich dokumentów jest zlecane specjalistom z zewnątrz, którzy skupiają się tylko na tym.

Kiedy powinna być sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia?

Inwestycje budowlane, zarówno w trakcie prac budowlanych, jak i po ich zakończeniu, przy zastosowaniu konstrukcji wzniesionej, wywierają pewien wpływ na środowisko naturalne. W zależności od charakteru, wielkości i lokalizacji planowanej konstrukcji, takie wpływy będą się różnić. Karta informacyjna przedsięwzięcia pozwala na dokładne sprecyzowanie ich skutków.

Na etapie planowania nowej zabudowy inwestorzy zobowiązani są do wykonania kilku procedur związanych z ochroną przyrody, np. przygotowują kilka wariantów planowanej inwestycji i wartości, która będzie miała najsłabszy wpływ na środowisko. Ocena wariantów opiera się na szeregu kryteriów, a ostateczny wynik nie zawsze jest jednoznaczny. Dlatego przy próbie ustalenia ważności każdego kryterium wskazane jest zastosowanie skutecznych metod wspomagania decyzji.

Jedną z opcji jest zastosowanie wielokryteriowych metod analitycznych. Jednak aby takie metody miały zastosowanie, inwestor musi przygotować szereg informacji. Pierwszym etapem poprzedzającym faktyczną analizę wariantów jest określenie kryteriów oceny i przypisanie im odpowiednich wag (ważności). Ten etap wymaga udziału ekspertów, którzy poprzez ankiety i wywiady wyrażają swoje opinie na temat kryteriów, które muszą być uwzględnione.

Co powinna zawierać karta informacyjna?

 

Zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia powinna informować o:

 • typie, uwarunkowaniach, zasięgu i umiejscowieniu inwestycji,
 • powierzchni przeznaczonej pod nieruchomość oraz dany obiekt budowlany, a także o obecnej formie wykorzystywania środowiska i szacie roślinnej wskazanej nieruchomości,
 • rodzaju technologii,
 • potencjalnych wariantach inwestycji, a w przypadku dróg transeuropejskich, odpowiednich zapewnieniach pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zakładanym zużyciu wody, wszelkich surowców, materiałów, czy energii,
 • sposobach ochrony środowiska,
 • rodzajach i ilości materiałów mających wpływ na środowisko, w tym energii przy zachowaniu wszelkich sposobów ochrony środowiska,
 • potencjalnym transgranicznym wpływie środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie stosownej ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, będących w zasięgu wpływu oddziaływania inwestycji,
 • oddziaływaniu przyszłej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • przedsięwzięciach będących w trakcie realizacji lub już ukończonych, zlokalizowanych na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu oddziaływania danego przedsięwzięcia lub innych przedsięwzięciach, których skumulowane oddziaływania mogą nakładać się na siebie na danym obszarze
 • ryzyku pojawienia się problemów jak awaria, katastrofa naturalna i budowlana,
 • założeniach co do ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływie na środowisko,
 • pracach rozbiórkowych, mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko.

W jakim celu wydaje się kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Podstawowym wyzwaniem jest zdefiniowanie określonych celów oddziaływania tak precyzyjnie, jak to możliwe, w mierzalny sposób. Karta informacyjna przedsięwzięcia sprawdza inwestycje pod kątem kilku kryteriów: po pierwsze, inwestycja musi mieć wymierny wpływ na środowisko i wnosić pozytywny wkład w ochronę klimatu. Drugie kryterium obejmuje analizę zgodności inwestycji z innymi celami zrównoważonego rozwoju, takimi jak ochrona bioróżnorodności. Na koniec oceniana jest zgodność z pewnymi minimalnymi standardami dotyczącymi kwestii społecznych i praktyk zarządzania.

Przedsięwzięcia, w przypadku których karta informacyjna przedsięwzięcia jest niezbędna, zostały ujęte w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest podstawą, na której prowadzący postępowanie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko związane jest ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oferowanych usług sporządzana jest przez nas  tzw. rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia. Opracowanie zawiera niektóre elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonywana przez nas karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera takie elementy jak obliczenia i analizy z zakresu emisji hałasu, emisji gazów oraz pyłów do powietrza. Tak przygotowana rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia pozwala w miarę możliwości uchylić się od potrzeby realizacji oceny oddziaływania na środowisko. Na początku sporządzana jest karta informacyjna przedsięwzięcia, a następnie prowadzone całe postępowanie administracyjne w urzędzie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz i opisz nam jaki rodzaj usługi Cię interesuje:

  Imię i nazwisko:
  E-mail:
  Telefon:
  Treść wiadomości:
  Kontakt bezpośredni:
  • EKO-DORADCA
  • ul. Stefana Żeromskiego 2
  • 05-400 Otwock
  • NIP: 5321977623
  Eko-Doradca.pl