Operaty
wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Eko-Doradca.pl to firma oferująca kompleksową obsługę biznesu w zakresie ochrony środowiska. Zajmujemy się między innymi udzielaniem pomocy w uzyskaniu pozwoleń środowiskowych oraz przygotowujemy raporty środowiskowe. Dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć operatu wodnoprawnego – dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Co to jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jest więc jednym z dokumentów, które są niezbędne podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne dla inwestora, który stanie się w przyszłości użytkownikiem wód w różnych zakresach. Generalnie użytkowanie wód oznacza zarówno pobór wód powierzchniowych i podziemnych, jak i odprowadzanie ścieków. Złożenie operatu wodnoprawnego jest także niezbędne w przypadku tak zwanego szczególnego korzystania z wód. Są to działania obejmujące odpowiednie odwadnianie gruntów i upraw, jak również korzystanie z wody, która znajduje się w naturalnych zbiornikach wodnych.

Aby dokumentacja mogła być rozpatrzona przez odpowiednią jednostkę administracyjną, operat wodnoprawny musi być właściwie skonstruowany, z uwzględnieniem odpowiednich części składowych, tak aby zawierał najważniejsze informacje związane z aktualnie istniejącą sytuacją wodnoprawną. Ponieważ operat wodnoprawny jest podstawą do podjęcia decyzji związanej z wydaniem uprawnień, warto zlecić przygotowanie tego dokumentu ekspertom, którzy mają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie związane ze sporządzaniem operatów we właściwy sposób.

Operaty wodnoprawne muszą zawierać dane związane z analizą prawną, techniczną oraz środowiskową danego stanu rzeczy i informacje powiązane z wieloma różnymi aspektami prawnymi, środowiskowymi, jak również technicznymi, które mają bezpośredni wpływ na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Co to oznacza w praktyce? To, że operaty wodnoprawne muszą być całkowicie zgodne z posiadaną dokumentacją budowlaną oraz przepisami prawa, w tym aktualnymi ustawami i rozporządzeniami, a także zawierać niezbędne dane, obliczenia, jak również załączniki graficzne.

Zastosowanie operatów wodnoprawnych

Dlaczego operaty wodnoprawne są niezbędne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych? Ponieważ działania inwestorów, którzy ubiegają się o pozwolenie mają wpływ na gospodarkę wodną oraz ściekową, a także zmianę stanu jakościowego wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Dlatego wszelkie działania, w tym tworzenie urządzeń wodnych, takich jak studnie czy pompy wymagają uzyskania stosownych uprawnień, gdyż mają one wpływ na naturalną retencję wody. Operaty wodnoprawne muszą zostać przedłożone odpowiednim organom również w przypadku realizacji różnego rodzaju działań, które są związane z wykorzystywaniem wód do żeglugi oraz rybackich celów, na przykład chowu ryb, a także w sytuacji sztucznego zasilania wód gruntowych, wydobywania z wód materiałów o różnym charakterze oraz w przypadku korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej lub działalności rolniczej. Przygotowanie operatu wodnoprawnego może być też niezbędne w przypadku prowadzenia działalności wpływającej w bezpośredni sposób z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, albo wpływającej na rekultywację wód, zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych.

Część opisowa i część graficzna operatu wodnoprawnego

Część opisowa operatu wodnoprawnego określa stan formalny i prawny obiektu, którego dotyczy dokument oraz szczegółowy opis planowanych urządzeń oraz instalacji, które są związane z gromadzeniem, odprowadzaniem, a także oczyszczaniem ścieków. W tej części należy także opisać cel oraz zakres działań, które są niezbędne do realizacji planów. Należy też uwzględnić i opisać sposób prowadzenia działalności w przypadku wystąpienia awarii lub zakończenia realizacji prac, a także wszelkie możliwe metody ochrony środowiska naturalnego, które znajdują zastosowanie w przypadku danej inwestycji.

Operaty wodnoprawne zawierają też część graficzną, która bazuje przed wszystkim na planie poglądowym danego obiektu, a także na planie zagospodarowania terenu. Zazwyczaj trzeba też uwzględnić schematy technologiczne urządzeń, w tym urządzenia wodne w przekroju poprzecznym oraz podłużnym, mapy ewidencyjne, wykaz właścicieli gruntów, które znajdują się na mapie i inne aspekty oraz dokumenty.

Operat wodnoprawny – przepisy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:
– usługi wodne np. pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
– szczególne korzystanie z wód np. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
– wykonanie urządzeń wodnych np. kanały, rowy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych.Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.

Koszt operatu wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne powinno się uzyskać przed rozpoczęciem planowanej inwestycji, dlatego za przygotowanie operatu wodnoprawnego warto zabrać się jak najwcześniej. Okazuje się bowiem, że kwestie wodnoprawne mogą mieć wpływ na decyzję dotyczącą podjęcia się realizacji inwestycji. Na wczesnym etapie należy też uwzględnić koszt operatu wodnoprawnego. Na koszt operatu wodnoprawnego, niezbędnego do wydania pozwolenia wodnoprawnego składa się oplata administracyjna za każde pozwolenie, a także opłata skarbowa za pełnomocnika.

Koszt operatu wodnoprawnego, to jest jednak mniejszym kłopotem niż zgromadzenie niezbędnej dokumentacji przez złożeniem wniosku do właściwego urzędu. W większość przypadków do prawidłowego przygotowania wniosku niezbędna jest wiedza o przepisach prawa wodnego. Przygotowanie wniosku we właściwy sposób wraz z załącznikiem w postaci operatu wodnoprawnego ułatwi pomyślne zakończenie postępowania wszczynanego przez Wody Polskie, które ma na celu sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów i analizę danego przypadku.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie wniosku z załączonym operatem wodnoprawnym możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli wniosek jest kompletny i nie budzi zastrzeżeń to procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego trwa zazwyczaj około miesiąca. W otrzymanym pozwoleniu zawarte będą wszystkie niezbędne informacje na temat celu i zakresu użytkowania wód oraz tworzenia urządzeń infrastruktury wodnej. Pozwolenie uwzględni też ewentualne dodatkowe warunki. Wydane przez odpowiedni organ pozwolenie wodnoprawne będzie też zawierało informacje na temat powinności inwestora ubiegającego się o pozwolenie względem innych jednostek, jak również środowiska naturalnego oraz jego podmiotów. Może to być chociażby regularne wykonywanie pomiarów jakości wód. Warto wiedzieć, że pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, który jednak nie może być dłuższy niż trzydzieści lat.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest kluczowe dla wielu inwestycji. Dlatego warto się o nie ubiegać z odpowiednim wyprzedzeniem. Nasza firma Eko-Doradca.pl bazując na wieloletnim doświadczeniu i doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa wodnego pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Dzięki temu dużo prościej i szybciej można uzyskać stosowne pozwolenia. Nasz zespół realizując usługę przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia pozostaje do dyspozycji klienta po to, by odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości. Zawsze też służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa wodnego i innych przepisów związanych z ochroną środowiska. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą oraz do nawiązania współpracy. Dzięki niej uzyskają Państwo niezbędne pozwolenia i zgody bez niepotrzebnej straty czasu oraz bez nerwów. Eko-Doradca.pl to dobry partner dla każdego biznesu.

Zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz i opisz nam jaki rodzaj usługi Cię interesuje:

  Imię i nazwisko:
  E-mail:
  Telefon:
  Treść wiadomości:
  Kontakt bezpośredni:
  • EKO-DORADCA
  • ul. Stefana Żeromskiego 2
  • 05-400 Otwock
  • NIP: 5321977623