Raport
Oddziaływania
na Środowisko

Raport Oddziaływania na Środowisko

Czym jest raport oddziaływania na środowisko?

Raport o oddziaływaniu na środowisko, najczęściej omawiany w odniesieniu do prawa ochrony środowiska, jest dokumentem informacyjnym, który identyfikuje i opisuje potencjalnie znaczące skutki dla środowiska, wykonalne alternatywy i/lub środki łagodzące proponowanego przedsięwzięcia. Celem informacji jest dostarczenie społeczeństwu i decydentom faktów i analiz dotyczących proponowanego projektu, aby ostrzec ich o możliwych problemach przed rozpoczęciem projektu. Kwestie te mogą obejmować wpływ projektu na otaczające grunty rolne, zaopatrzenie w wodę, jakość powietrza lub zagrożenie problemami naturalnymi, takimi jak susza.

Raport oddziaływania na środowisko jest przygotowywany przez wyspecjalizowane firmy oraz grupy ekspertów. Eksperci w tym wypadku współdziałają ze sobą na rzecz podmiotu sporządzającego ocenę oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko to część procesu, który jest nieodzowny w przypadku każdego inwestora przed rozpoczęciem danego przedsięwzięcia.

Tego typu ocena wpływu na środowisko jest koniecznością w przypadku, gdy dane przedsięwzięcie może znacząco wpłynąć na środowisko, jest zlokalizowane na terenie o ograniczonym użytkowaniu lub zachodzi przesłanka o nie osiągnięciu celów środowiskowych ujętych w planie gospodarowania wodami.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest ważnym dokumentem w procesie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko stanowi dodatek do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mocno oddziałujących na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko dostarczany jest także do urzędu realizującego cały proces o przyznanie decyzji środowiskowej, jeżeli uzna on za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla czynności mogących potencjalnie mieć znaczny wpływ na środowisko.

Znaczący wpływ na środowisko oznacza istotną lub potencjalnie istotną niekorzystną zmianę jakichkolwiek warunków fizycznych na obszarze, na który ma wpływ projekt, w tym między innymi grunt, powietrze, wodę, minerały, florę, faunę, hałas otoczenia, oraz przedmioty o znaczeniu historycznym lub estetycznym.

Raport oddziaływania na środowisko na środowisko definiuje projekt jako całość działania, które może spowodować bezpośrednią lub dającą się racjonalnie przewidzieć pośrednią zmianę fizyczną w środowisku i składa się z działania, które jest bezpośrednio podejmowane przez dane przedsięwzięcie.

Ustalenie, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga starannego osądu zespołu realizującego projekt, opartego w miarę możliwości na wynikach badań terenowych i badań technicznych. Ponieważ znaczenie oddziaływania może się różnić w zależności od warunków środowiskowych, nie ustalono zasad określania znaczenia w każdym przypadku.

Co bada raport oddziaływania na środowisko?

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwala na zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska. Raport oddziaływania na środowisko ma na celu identyfikację zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą ograniczyć lub nawet wyeliminować szkodliwe oddziaływania na środowisko. Chodzi głównie o uregulowanie takich negatywnych czynników jak emisja gazów czy uciążliwe hałasy do środowiska.

Raport o oddziaływaniu na środowisko warto powierzyć doświadczonej firmie, która zajmowała się wieloma projektami i nie popełni podstawowych błędów. W przeciwnym razie ewentualne braki lub błędy w dokumentacji najprawdopodobniej opóźnią dopełnienie niezbędnych formalności. Jeżeli raport oddziaływania na środowisko wymaga wielu poprawek, może zostać zwrócony w celu dokonania niezbędnej korekty. Należy również pamiętać, że samo przygotowanie dokumentu zajmuje dość dużo czasu, dlatego dla wielu inwestorów każdy dzień jest niezwykle kosztowny.

Wstępne badanie składa się ze szczegółowego opisu projektu, opisu otoczenia środowiskowego, potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz środków łagodzących wszelkie potencjalnie znaczące oddziaływania.

Raport oddziaływania na środowisko ma zastosowanie, gdy wstępne badanie wskazuje, że przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko omawia sposoby łagodzenia lub unikania skutków. Raport oddziaływania na środowisk służy do informowania decydentów i opinii publicznej o znaczących skutkach przedsięwzięcia na środowisko i sposobach ich ograniczania. Pokazuje również opinii publicznej, że środowisko jest brane pod uwagę i chronione, pokazując, że dany podmiot wziął pod uwagę ekologiczne skutki swoich działań.

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zakres jaki raport o oddziaływaniu na środowisko obejmuje został określony w art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem na podstawie, którego urząd wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 ww. ustawy oraz zawierać:

  • opis założonego przedsięwzięcia,
  • opis elementów przyrody będących częścią przewidywanego oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • rezultaty przeglądu przyrody, łącznie z opisem metodyki,
  • opis znajdujących się w pobliżu lub w bezpośrednim zasięgu działania realizowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • opis terenu, w którym dana realizacja ma być wykonana;
  • informacje odnośnie powiązań z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza agregacji oddziaływań przedsięwzięć wykonywanych, wykonanych lub będących w planie, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zlokalizowanych na terenie, na którym jest zaplanowana realizacja przedsięwzięcia,
  • opis możliwych powikłań dla otoczenia w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, biorący pod uwagę wszelkie informacje o środowisku oraz wiedzę naukową,
  • opis możliwości uwzględniający wszelkie cechy danej realizacji lub jej oddziaływania,
  • wyszczególnienie zakładanego wpływu analizowanych wariantów na otoczenie
  • opis możliwych poczynań mających na celu uniknięcie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację środowiskową szkodliwych skutków na środowisko, a zwłaszcza na sposoby ochrony przyrody,
  • analizę realnych ruchów społecznych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
W efekcie otrzymujemy raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający nawet kilkadziesiąt stron z licznymi załącznikami i szczegółowymi mapami. Przy takiej liczbie analizowanych elementów, począwszy od kwestii technicznych, poprzez aspekty środowiskowe, a skończywszy na społecznych i kulturowych, konieczna jest współpraca wszystkich podwykonawców zaangażowanych w tworzenie dokumentacji.

Koszt przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko  wymaga bardzo dużo pracy i czasu, gdyż jest to dość złożony proces. Samo przygotowanie ekspertyzy ekologicznej, będącej elementem raportu, trwa co najmniej rok. Zorganizowanie pracy konkretnych podwykonawców i przygotowanie ostatecznego opracowania trwa jeszcze kilka miesięcy. Warto jednak mieć na uwadze, że czas ten jest niezbędny, aby bez przeszkód realizować wielkoskalowe inwestycje.

Raport oddziaływania na środowisko w przygotowaniu jest dość kosztowny, choć to elastyczna kwestia. Koszt sporządzenia raportu jest uwarunkowany wieloma czynnikami, jak poziom skomplikowania projektu, jego złożoność, lokalizacja potencjalnej inwestycji, wpływ na lokalny charakter, czy ryzyko pojawienia się protestów społecznych. Na finalny kształt oceny mają też wpływ wymagania organów oczekujących na raport o oddziaływaniu na środowisko. Mogą być również uzależnione od danego kraju. Warto mieć na uwadze, że sam koszt sporządzenia raportu może zostać ustalony dopiero po przeanalizowaniu przez wykonawcę wszystkich wymagań i oczekiwań ze strony zleceniodawcy. Ma on charakter uznaniowy i finalnie może dość mocno różnić się od przyjętego zakresu ustalonego w ustawie. Tym samym przełoży się on na znacznie większy zakres pracy.

Nasza firma opracowuje raport o oddziaływaniu na środowisko, a następnie prowadzi całe postępowanie administracyjne w urzędzie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz i opisz nam jaki rodzaj usługi Cię interesuje:

  Imię i nazwisko:
  E-mail:
  Telefon:
  Treść wiadomości:
  Kontakt bezpośredni:
  • EKO-DORADCA
  • ul. Stefana Żeromskiego 2
  • 05-400 Otwock
  • NIP: 5321977623
  Eko-Doradca.pl